ทำไมต้อง CPN
CPN มีเป้าหมาย

ที่จะเป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้า
ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค
พนักงาน CPN ทุกคน ถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพองค์กร และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผู้บริหาร CPN จึงได้กำหนดแผนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์หลักขององค์กรด้วย
นอกจาก CPN จะมีแผนการดำเนินงานเพื่อเป็นหลักประกันว่า พนักงานของบริษัทฯทุกคนจะมีความสุขในการทำงาน ตลอดจนมีความพร้อมที่จะให้บริการลูกค้า บริษัทคู่ค้าและชุมชนรอบข้างแล้วนั้น CPN ยังเตรียมพนักงานให้มีความเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง ที่มีความเป็นมืออาชีพในด้านการบริหารจัดการอีกด้วย
CPN ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในทุกที่ที่บริษัทฯเข้าไปดำเนินกิจการ จึงได้กำหนดแผนการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้น เพื่อรับมือกับความท้าทายหลักๆ สามด้าน ดังนี้
  • CPN พร้อมให้โอกาสผู้สมัครทุกท่าน
  • CPN พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
  • CPN มุ่งมั่นเพื่อเป็นหนึ่งในบริษัทที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากเข้าร่วมงาน
1
CPN พร้อมให้โอกาส
ผู้สมัครทุกท่าน
CPN ได้ทำการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมงาน โดยทีมงานฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ ทำการคัดเลือกบุคลากรที่ตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ พร้อมทั้งยึดถือค่านิยมของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชน โดยเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติต่อผู้สมัครทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน มีความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่มีการแบ่งแยกสัญชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ เพศ อายุ ความพิการ หรือคุณสมบัติส่วนตัวอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ และบริษัทฯยังให้ความสำคัญกับกระบวนการคัดเลือกที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นไปที่การพิจรณาคุณสมบัติด้านการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่งงานเป็นสำคัญ
เนื่องด้วยทาง CPN มีแผนที่จะขยายกิจการของบริษัทฯ ไปทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงกระจายรายได้สู่ทุกชุมชน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งในการคัดเลือกผู้สมัครในท้องถิ่น ที่มีลักษณะและความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ทางบริษัทฯ ต้องการให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว CPN โดยบริษัทฯ มีการส่งเสริมให้พนักงาน สามารถโอนย้ายกลับไปทำงานที่บ้านเกิดของตนได้ บริษัทฯ ถือว่าการดูแลพนักงานเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของบริษัทฯ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานและส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในจังหวัดที่มีศูนย์การค้าของเราดำเนินกิจการอยู่
2
CPN พร้อมที่จะพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน
CPN พร้อมที่จะสนับสนุนให้พนักงานทุกคน มีการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพอย่างไม่สิ้นสุด เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความเป็นเลิศในการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน สำหรับการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดย CPN Academy ซึ่งดูแลโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
มองไปสู่อนาคต
เส้นทางสู่การเจริญเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัท
เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง
CPN ได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ในการสร้างผู้นำที่มีความสามารถและการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอกาสในการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน
CPN มีการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการทำงานและเติบโตตามตำแหน่งหน้าทื่ โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) อันได้แก่ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการและเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในงาน
ความรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย
CPN ได้จัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานในทุกสาขาทั่วประเทศ นอกจากนั้น พนักงานของเรายังสามารถเข้าถึงหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ผ่านระบบ E-learning ของบริษัทฯ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่อีกด้วย
ความรู้เกี่ยวกับ CPN
CPN มีหลักสูตรอบรมที่หลากหลาย สำหรับการพัฒนาองค์ความรู้ของพนักงานให้ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 1) โปรแกรมการอบรมดูแลพนักงานใหม่ 2) หลักสูตรความรู้ในวิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องการบริหารจัดการศูนย์การค้า 3) จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ CPN และมาตรฐานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 4) หลักสูตรบริหารงาน 5) หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำตามระดับที่เหมาะสม 6) ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม
และเพื่อส่งเสริมให้พนักงาน CPN ได้ประยุกต์ใช้ทักษะและความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แผนการพัฒนาบุคลากรจึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาจากการปฏิบัติงานจริง และการสอนงาน (Coaching) ผ่านผู้บังคับบัญชาที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในสายงานมากกว่าการฝึกอบรมให้ความรู้ในชั้นเรียนแบบเดิมๆ
สิทธิพิเศษสำหรับพนักงาน CPN
3
CPN จะต้องเป็นหนึ่งในบริษัท
ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากร่วมงาน
CPN มีนโยบายที่จะส่งเสริมความอยู่ดี มีสุข (Well-Being) ของพนักงานทุกคนโดยมุ่งเน้นสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กรและรักษาบุคลากรไว้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ: CPN มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ให้แก่พนักงานที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานอื่นๆ
การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูง: บริษัทฯมีระบบที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการสื่อสารภายในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมประจำปี (Annual Meeting Conference) การประเมินผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส (Quarterly Performance Review) การประชุมระดับผู้บริหาร (Management Information Meeting) การสื่อสารนโยบายสู่พนักงานทุกคน (Communication Day) และการประชุมทั่วไปในทุกระดับ
โอกาสสำหรับการพัฒนาและความก้าวหน้า: CPN มีการปรับปรุงความเหมาะสมของตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน( KPI) เป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงและการเพิ่มพูนความรู้ของพนักงานผ่านหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆของ CPN Academy รวมไปถึงการสนับสนุนให้พนักงานมีการอบรมภายนอกบริษัท ซึ่งช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้แก่พนักงานอีกด้วย
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน: CPN มีการริเริ่มโครงการปรับปรุงสถานที่ทำงาน เพื่อปรับพื้นที่ที่มีจำกัดให้สอดคล้องกับจำนวนพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงยังมีการจัด Big Cleaning Day เพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่ทำงานนั้นจะมีความเป็นระเบียบ สะอาดและปลอดภัย นอกจากนั้น CPN ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดความสุขในการทำงานผ่านกิจกรรม Team Building เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเกิดความสัมพันธ์อันดีภายในส่วนงานภายใต้แนวคิด “CPN Stronger Together”
ความเคารพต่อสิทธิของพนังงาน: CPN ให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลในการรวมกลุ่มอย่างอิสระ ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล
ความก้าวหน้าในอาชีพกับ CPN
CPN มีการสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่อยู่เสมอ ผู้บริหารเหล่านี้จะเติบโตและเจริญก้าวหน้าภายใต้แนวคิดการเลื่อนตำแหน่งจากภายใน (Promotion from within) ของบริษัทฯ โดย CPN มีการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต
โดยแผนระยะยาวบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การสร้างพนักงานฝ่ายต่างๆให้มีความพร้อมสำหรับการเจริญเติบโตในเส้นทางอาชีพของแต่ละคน ให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯทั้งในและนอกประเทศ โดยหัวหน้างานมีหน้าที่วางแผนการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานทุกคนที่อยู่ภายใต้การดูแลดังนั้นผลการพัฒนาศักยภาพตนเองจึงถูกนำมาพิจารณาควบคู่กับผลการปฏิบัติงานประจำปีในการพิจารณาเพื่อประเมินหาพนักงานที่มีศักยภาพ เพื่อการเติบโตในอนาคต
CPN มีแผนการดำเนินงาน ในการพัฒนาผู้บริหารสำหรับตำแหน่งสำคัญในองค์กร รวมถึงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงหลายตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการขยายตัวขององค์กร