บุคลากรของเรา
ครอบครัว CPN
ส่วนที่สำคัญที่สุดของการดำเนินธุรกิจก็คือ ”พนักงาน” บริษัทก็จะต้องดูและส่งเสริมความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัทร่วมกัน
คุณปรีชา เอกคุณากูล
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดูวิดีโอ
เราก็จะดึงศักยภาพและการดำเนินชีวิตของชุมชนนั้นๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมของเรา
คุณวัลยา จิราธิวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ และบริหารโครงการก่อสร้าง
ดูวิดีโอ
ซีพีเอ็น เสนอพื้นที่ เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด
ดูวิดีโอ
นอกเหนือจากเรื่องงานบริการ เรายังดูแลในเรื่องของสังคมรอบข้าง มีมาตรฐานที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานอย่างประหยัด รู้คุณค่าของการใช้พลังงาน
คุณปณิดา สุขศรีดากุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
ดูวิดีโอ
สิ่งสำคัญของแผนก Leasing คือ ทำอย่างไรให้ร้านค้าเติบโตไปอย่างยั่งยืน
คุณชาติ จิราธิวัฒน์
ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงาน Chain Tenant ฝ่ายขาย
ดูวิดีโอ
สิ่งสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดก็คือ “ความสุขของพนักงาน
คุณนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง
ดูวิดีโอ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
CPN ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกัน ผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร เช่น กิจกรรมงานเลี้ยงสรรค์พนักงานประจำปี (CPN Staff Party) กิจกรรมวันเกิดพนักงาน (Birthday Party) กิจกรรมที่จัดให้แก่ครอบครัวพนักงาน (CPN Family Day ) งานกีฬาสีประจำปี (CPN Sport Day) รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR Corporate Social Responsibility) อย่างเช่นโครงการ CPN Growing Thai Wisdom Project และ CPN อาสา (CPN Volunteer)
โครงการ CPN อาสา (CPN Volunteer) ริเริ่มโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเป็นผู้มีจิตสาธารณะ และเป็นผู้มอบความช่วยเหลือแก่สังคมและชุมชน ด้วยการปลูกฝังให้พนักงานยึดถือหลักบรรษัทภิบาลในด้าน “ความใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” เนื่องจากบริษัทฯมีนโยบายที่จะสร้างคุณค่า และประโยชน์ร่วมกันต่อสังคมโดยรวม