ใบสมัครงาน
ตำแหน่งที่สมัคร
1.
2.
เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท/เดือน)
ประวัติส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อเล่น
ที่อยู่ปัจจุบัน
รหัสไปรษณีย์
อี-เมล์
โทรศัพท์
มือถือ
วัน/เดือน/ปี เกิด
เลือกวัน
เลือกเดือน
เลือกปี
สถานที่เกิด
อายุ
น้ำหนัก
ส่วนสูง (ซม.)
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
บัตรประชาชนเลขที่
วันหมดอายุ
ออกให้ ณ อำเภอ / เขต
จังหวัด
เลือกจังหวัด
การเกณฑ์ทหาร
กรณีฉุกเฉิน ชื่อ - นามสกุล
ความสัมพันธ์
มือถือ
ที่อยู่
สถานภาพ
ชื่อ - นามสกุล สามี / ภรรยา
นามสกุลเดิม
อาชีพ
จำนวนบุตร
กำลังศึกษา
ไม่ได้ศึกษา
ชื่อ - นามสกุล บิดา
อายุ
อาชีพ
สถานที่ทำงาน
ชื่อ - นามสกุล มารดา
อายุ
อาชีพ
สถานที่ทำงาน
1. รายละเอียดชื่อพี่ - น้อง
อายุ
อาชีพ
สถานที่ทำงาน
2. รายละเอียดชื่อพี่ - น้อง
อายุ
อาชีพ
สถานที่ทำงาน
3. รายละเอียดชื่อพี่ - น้อง
อายุ
อาชีพ
สถานที่ทำงาน
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา
ชื่อของสถาบัน
จังหวัด
วิชาเอก
ปีที่เข้าศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
มัธยมศึกษา
ชื่อของสถาบัน
จังหวัด
วิชาเอก
ปีที่เข้าศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
อาชีวศึกษา(ปวช.)
ชื่อของสถาบัน
จังหวัด
วิชาเอก
ปีที่เข้าศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
อาชีวศึกษา(ปวส.)
ชื่อของสถาบัน
จังหวัด
วิชาเอก
ปีที่เข้าศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
ปริญญาตรี
ชื่อของสถาบัน
จังหวัด
วิชาเอก
ปีที่เข้าศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
ปริญญาโท
ชื่อของสถาบัน
จังหวัด
วิชาเอก
ปีที่เข้าศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
วุฒิบัตรอื่นๆ
ชื่อของสถาบัน
จังหวัด
วิชาเอก
ปีที่เข้าศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
กิจกรรมที่ทำระหว่างศึกษา
ความสามารถพิเศษ/งานอดิเรก/กีฬา
ประวัติการทำงานขณะที่กำลังศึกษา
1. จาก
ถึง
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบ
เงินเดือน
สาเหตุที่ลาออก
2. จาก
ถึง
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบ
เงินเดือน
สาเหตุที่ลาออก
3. จาก
ถึง
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบ
เงินเดือน
สาเหตุที่ลาออก
ประวัติการทำงานหลังจากจบการศึกษา
1. จาก
ถึง
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบ
เงินเดือน
สาเหตุที่ลาออก
2. จาก
ถึง
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบ
เงินเดือน
สาเหตุที่ลาออก
3. จาก
ถึง
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบ
เงินเดือน
สาเหตุที่ลาออก
4. จาก
ถึง
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบ
เงินเดือน
สาเหตุที่ลาออก
5. จาก
ถึง
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบ
เงินเดือน
สาเหตุที่ลาออก
6. จาก
ถึง
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบ
เงินเดือน
สาเหตุที่ลาออก
7. จาก
ถึง
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบ
เงินเดือน
สาเหตุที่ลาออก
ความสามารถทางภาษา และอื่น ๆ
1. ภาษา
การพูด
การเขียน
ความเข้าใจ
2. ภาษา
การพูด
การเขียน
ความเข้าใจ
3. ภาษา
การพูด
การเขียน
ความเข้าใจ
พิมพ์ดีด
ภาษาไทย (คำ/นาที)
ภาษาอังกฤษ (คำ/นาที)
คอมพิวเตอร์
ท่านมีใบอนุญาต
ท่านมีโรคประจำตัวหรือความไม่สมประกอบประการใดหรือไม่?
ท่านมีอาการตาบอดสีหรือไม่?
ท่านเคยให้ถูกออกจากงานหรือไม่(ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม)?
ท่ายเคยถูกจับกุม, ควบคุมตัว หรือไต่สวน หรือได้รับการแจ้งข้อหา โดยหน่วยงานราชการหรือไม่?
ท่านมีญาติ, พี่น้อง หรือผู้รู้จัก ทำงานในกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลหรือไม่
1. ชื่อ - นามสกุล
ความสัมพันธ์
ตำแหน่ง
แผนก
สาขา
2. ชื่อ - นามสกุล
ความสัมพันธ์
ตำแหน่ง
แผนก
สาขา
3. ชื่อ - นามสกุล
ความสัมพันธ์
ตำแหน่ง
แผนก
สาขา
ท่านทราบได้อย่างไรว่าทางบริษัทกำลังรับสมัครตำแหน่งนี้?
ท่านสามารถไปปฏิบัติงานสาขาต่างจังหวัดได้หรือไม่?
หากท่านมีอะไรที่ต้องการให้ทางบริษัททราบเกี่ยวกับตัวเองเพื่อให้ทางบริษัทประกอบการพิจารณา กรุณากรองข้อมูลดังกล่าวด้านล่างนี้
บุคคลอ้างอิงที่บริษัทฯ สามารถตรวจสอบประวัติการทำงานได้
1. ชื่อ - นามสกุล
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
ระยะเวลา
2. ชื่อ - นามสกุล
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
ระยะเวลา
3. ชื่อ - นามสกุล
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
ระยะเวลา
ไฟล์แนบ รองรับไฟล์ประเภท jpg, png, pdf, doc, docx, zip ขนาดไม่เกิน 2MB ต่อไฟล์
เรียกไฟล์
สาขาที่ปฎิบัติงานได้
กรุงเทพฯและปริมณฑล
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
อื่น ๆ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกลงในใบสมัครงานนี้เป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าถ้าข้อความที่ปรากฏข้างต้นนี้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงประการใดๆ ถือเป็นความผิด บริษัทมีสิทธิ์ปลดข้าพเจ้าออกจากหน้าที่ได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือค่าทดแทนแต่อย่างใดทั้งสิน
นี่เป็นคำถามที่ง่ายต่อการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเป็นบุคคลจริง:
ใส่ตัวอักษรต่อไปนี้(ตัวพิมพ์ใหญ่) ?
ส่งใบสมัคร
ยกเลิก